RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Raha Hoiu-Laenuühistu

sisukaart

Raha Hoiu-Laenuühistu on Eesti finantsteenuste pakkuja, mis pakub nii eraisikutele kui ka äriühingutele erinevaid teenuseid. Ühistu pakub atraktiivseid tähtajalisi hoiuseid kuni 10% intressimääraga ning laenude võtmise võimalust.

Raha Hoiu-Laenuühistu on üks suurimaid hoiu-laenuühistuid Eestis, millel on enam kui 20 000 liiget ja üle 80 miljoni euro hoiuste maht. Ühistu struktuur koosneb üldkoosolekust, nõukogust ja juhatusest.

Ühistu peakontor asub Tallinnas ning neil on ka kontor Tartus. Raha Hoiu-Laenuühistu on litsentseeritud Finantsinspektsiooni poolt ja järgib kõiki seadusega kehtestatud nõudeid.

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid hoiuseid, sealhulgas tavahoiuseid ja tähtajalisi hoiuseid. Hoiuste intressimäärad on kõrgemad kui tavalistel pangahoiustel ning hoiustamine on lihtne ja mugav.

Lisaks hoiustele pakub Raha Hoiu-Laenuühistu ka laenude võtmise võimalust. Laenude intressimäärad on konkurentsivõimelised ning laenu saamiseks on vaja esitada vaid mõned dokumendid.

Hoiu-Laenuühistu Liikmelisus

Raha Hoiu-Laenuühistu on avatud kõigile alaliselt Eestis elavatele või kinnisasja omavatele füüsilistele isikutele ning juriidilistele isikutele, kes tegutsevad Eestis. Ühistu liikmeks astumiseks tuleb tasuda sisseastumismaks, mis on hetkel 10 eurot.

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus, millele lisatakse isikukood ja muud vajalikud andmed. Avalduse vormi saab alla laadida Raha Hoiu-Laenuühistu kodulehelt. Avalduse saab esitada kas elektrooniliselt või paberil.

Raha Hoiu-Laenuühistu liikmelisus annab liikmele õiguse hoiustada raha ühistu juures ning taotleda laenu. Liikmelisus annab ka võimaluse osaleda ühistu üldkoosolekul, kus saab kaasa rääkida ühistu juhtimises ja otsustamises.

Raha Hoiu-Laenuühistu liikmelisus ei too kaasa mingeid kohustusi peale sisseastumismaksu tasumise. Liikmeks astumine on vabatahtlik ning liikme võib igal ajal välja astuda, teatades sellest kirjalikult ühistule.

Hoiu-Laenuühistu Seadusandlus

Hoiu-Laenuühistu tegevus on reguleeritud seadusandlusega, millest peamine on Hoiu-Laenuühistu seadus. See seadus määrab kindlaks hoiu-laenuühistu õigusliku seisundi, tegevuse alused ning asutamise ja lõpetamise korra.

Lisaks Hoiu-Laenuühistu seadusele kohaldatakse hoiu-laenuühistu tegevusele ka teisi seadusi, nagu Tulundusühistuseadus ja Äriseadustik. Need seadused sätestavad üldised regulatsioonid, mida tuleb järgida, kui tegemist on ühistu asutamise, juhtimise ja lõpetamisega.

Hoiu-Laenuühistute tegevuse järelevalvet teostab Finantsinspektsioon. Finantsinspektsioonil on õigus kontrollida hoiu-laenuühistute tegevust ja nõuda vajadusel seadusest tulenevate nõuete täitmist.

Hoiu-laenuühistud peavad järgima mitmeid seadusest tulenevaid nõudeid. Näiteks peavad nad tagama, et nende bilansiliste nõuete summa klientide vastu ja bilansiväliste kohustuste summa kokku ei ületa kümnekordset omakapitali summat. Lisaks peavad nad tagama, et nende investeeringud põhivarasse, sealhulgas finantspõhivarasse, ei ületa Hoiu-Laenuühistu omakapitali.

Hoiu-Laenuühistu seadusandlus tagab ühistu liikmetele kindlustunde, et nende raha on turvaline ja et ühistu tegevus on seaduslik. Seadusandlus tagab ka ühistu juhtidele ja töötajatele selged juhised, mida järgida.

Hoiused ja Laenud

Hoiused

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid hoiustamisvõimalusi nii eraisikutele kui ka äriühingutele. Hoiused jagunevad kaheks: tähtajalised hoiused ja nõudmiseni hoiused. Tähtajalised hoiused on mõeldud inimestele, kes soovivad hoiustada raha kindla perioodi jooksul. Intressimäär on kõrgem kui nõudmiseni hoiustel ning sõltub hoiustamise tähtajast. Hoiused on saadaval alates 1000 eurost ning intressimäärad ulatuvad kuni 10%ni.

Nõudmiseni hoiused on mõeldud inimestele, kes soovivad oma raha hoiustada ilma kindla tähtajata. Nõudmiseni hoiuse puhul on intressimäär madalam kui tähtajaliste hoiuste puhul, kuid raha saab välja võtta igal ajal ilma täiendavate kuludeta. Hoiustel puuduvad tehingu- ja hooldustasud ning intressi väljamaksmine toimub vastavalt kliendi soovile.

Laenud

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid laenamisvõimalusi. Kõige populaarsemad laenuliigid on hüpoteeklaenud ja osamakselaenud. Hüpoteeklaenud on mõeldud inimestele, kes soovivad osta kinnisvara või kasutada olemasolevat kinnisvara tagatiseks. Laenude väljastamine toimub vastavalt kinnisvara turuväärtusele ning intressimäärad sõltuvad laenu suurusest ja tagatise väärtusest.

Osamakselaenud on mõeldud inimestele, kes soovivad osta kaupa või teenust ning maksta selle eest osade kaupa. Laenu saab taotleda alates 1000 eurost ning tagasimaksmine toimub fikseeritud perioodide kaupa. Osamakselaenude intressimäär on kõrgem kui hüpoteeklaenude puhul, kuid laenu tagasimaksmine on paindlikum.

Üldiselt pakub Raha Hoiu-Laenuühistu oma klientidele mitmekülgseid võimalusi nii hoiustamiseks kui ka laenamiseks. Hoiustel puuduvad tehingu- ja hooldustasud ning intressimäärad on atraktiivsed. Laenude puhul on võimalik valida erinevate laenutüüpide vahel ning tagasimaksmine toimub vastavalt kliendi soovile.

Juhtimisstruktuur

Raha Hoiu-Laenuühistu juhtimisstruktuur on selgelt määratletud vastavalt Hoiu-Laenuühistu seadusele. Juhtimise eest vastutavad nõukogu, juhatus ja üldkoosolek.

Nõukogu

Nõukogu on Raha Hoiu-Laenuühistu kõrgeim organ, mis vastutab ühistu juhtimise ja järelevalve eest. Nõukogusse kuuluvad vähemalt kolm ja kõige rohkem üheksa liiget, kellest üks on esimees. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu pädevusse kuulub ühistu põhikirja muutmine, juhatuse liikmete nimetamine ja tagasikutsumine, majandusaasta aruande kinnitamine ning teiste oluliste otsuste tegemine.

Juhatus

Juhatus on Raha Hoiu-Laenuühistu täidesaatev organ, kes vastutab ühistu igapäevase juhtimise eest. Juhatusse kuulub vähemalt üks ja kõige rohkem kolm liiget, kellest üks on juhatuse esimees. Juhatus valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.

Juhatus vastutab ühistu majandustegevuse korraldamise, liikmetele laenude andmise korra kehtestamise ning ühistu finantsseisundi eest. Juhatus esitab nõukogule majandusaasta aruande ning teeb ettepanekuid ühistu tegevuse arendamiseks.

Üldkoosolek

Üldkoosolek on Raha Hoiu-Laenuühistu kõrgeim otsustav organ, kus osalevad kõik ühistu liikmed. Üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku pädevusse kuulub ühistu põhikirja muutmine, nõukogu liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine ning muude oluliste otsuste tegemine.

Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile ühistu liikmetele.

Kõik ühistu liikmed on teretulnud osalema üldkoosolekul ning esitama oma ettepanekuid ja küsimusi. Üldkoosolek on oluline koht, kus saab arutada ühistu tegevust ja tulevikuplaane.

Finantsülevaade

Omakapital

Raha Hoiu-Laenuühistu omakapital seisuga 31.12.2022 oli 4 327 759 eurot, millest registreeritud 3 500 000 eurot ja registreerimata 827 759 eurot. Omakapitali suurus on ühistu finantsseisundi üks olulisemaid näitajaid ning see peab olema piisavalt suur, et tagada ühistu stabiilsus ja jätkusuutlikkus.

Kinnisvara

Raha Hoiu-Laenuühistu investeeringud põhivarasse, sealhulgas kinnisvarasse, on üks olulisemaid finantsnäitajaid. Kinnisvara investeeringute eesmärk on tagada ühistu pikaajaline stabiilsus ja kasumlikkus. Kinnisvarainvesteeringute väärtus seisuga 31.12.2022 oli 1 500 000 eurot.

Finantseerimisasutus

Raha Hoiu-Laenuühistu on finantseerimisasutus, mis pakub atraktiivseid tähtajalisi hoiuseid nii eraisikutele kui ka äriühingutele. Ühistu intressimäär kuni 7,50% ning hoiustel puuduvad tehingu- ja hooldustasud. Ühistu finantseerimisasutusena annab laene ja finantseerib projekte, mis vastavad ühistu eesmärkidele ja põhimõtetele.

Ühistu puhaskasum seisuga 31.12.2022 oli 342 000 eurot. Raha Hoiu-Laenuühistu finantsseisund on stabiilne ning ühistu on suutnud jätkusuutlikult kasvada. Intressitulud on oluline osa ühistu sissetulekutest ning ühistu on suutnud pakkuda konkurentsivõimelisi intressimäärasid oma klientidele.

Järelvalve ja Kontroll

Raha Hoiu-Laenuühistu jälgib oma tegevust pidevalt, et tagada oma liikmetele kõrge kvaliteediga teenused. Selleks on ühistul mitmeid järelevalve- ja kontrollimehhanisme, mille hulka kuuluvad revisjonikomisjon, audiitor ja audiitorkontroll.

Revisjonikomisjon

Raha Hoiu-Laenuühistu revisjonikomisjoni ülesanne on jälgida ühistu raamatupidamise õigsust ja usaldusväärsust, samuti hinnata juhtimiskontrolli süsteemi efektiivsust. Komisjoni liikmeteks on valitud ühistu liikmed, kellel on vastav haridus ja töökogemus. Komisjon esitab oma aruande ühistu üldkoosolekule.

Audiitor

Raha Hoiu-Laenuühistu audiitoriks on valitud audiitorfirma, kes teostab ühistu raamatupidamise ja majandusaasta aruande auditi. Audiitori ülesanne on hinnata raamatupidamise õigsust ja usaldusväärsust, tuvastada puudused ja soovitada parandusmeetmeid.

Audiitorkontroll

Raha Hoiu-Laenuühistu audiitorkontrolli eesmärk on tagada, et ühistu tegevus vastab seadusandlusele ja headele tavadele. Audiitorkontrolli käigus hinnatakse ühistu juhtimiskontrolli süsteemi, riskijuhtimist, sisekontrolli ja teisi olulisi valdkondi. Audiitorkontrolli tulemused esitatakse revisjonikomisjonile ja ühistu juhatusele.

Raha Hoiu-Laenuühistu järgib kõiki seadusandlusest tulenevaid nõudeid ning tagab oma liikmetele kõrge kvaliteediga teenused. Ühistu reservkapitali suurus vastab seadusandlusele ning ühistu dokumentatsioon on kättesaadav ühistu liikmetele.

Turvalisus ja Usaldusväärsus

Raha Hoiu-Laenuühistu on suurepärane valik kõigile, kes otsivad turvalist ja usaldusväärset finantsteenuste pakkujat. Ühistu on tegutsenud juba aastast 1993 ning sellel on kliendiportfellis üle 14 000 liikme, mis näitab nende usaldusväärsust ja kliendikesksust.

Turvalisus on Raha Hoiu-Laenuühistu jaoks äärmiselt oluline. Ühistu tagab kõigi oma teenuste turvalisuse, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja kõrgeid turvastandardeid. Kõik andmed, sealhulgas isikuandmed ja rahalised tehingud, on krüpteeritud ja kaitstud volitatud juurdepääsu eest. Lisaks sellele on ühistul kindlustus, mis kaitseb liikmete hoiuseid kuni 100 000 euro ulatuses.

Raha Hoiu-Laenuühistu on finantsinspektsiooni järelevalve all ning vastab kõigile seaduslikele nõuetele. Ühistu liikmete jaoks tähendab see, et nad võivad olla kindlad, et nende raha on hoitud vastavalt kõrgeimatele standarditele ning et ühistu tegevus on läbipaistev ja usaldusväärne.

Lisaks sellele on Raha Hoiu-Laenuühistu liige Eesti Hoiuste ja Tagatisfondis, mis tagab liikmetele veelgi suurema kaitse. Fond kaitseb liikmete hoiuseid kuni 100 000 euro ulatuses ning see on eraldi liikmete hoiustest ja ühistu varadest.

Muud Teenused

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub lisaks hoiustamisele ja laenamisele ka mitmeid muid teenuseid, mis võivad olla kasulikud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Liising

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub liisingu teenust, mis võimaldab osta või rentida sõidukeid, masinaid või seadmeid. Liisingutingimused on paindlikud ja sobitatakse vastavalt kliendi vajadustele. Liisingu taotlemiseks tuleb esitada taotlus ning tagatiseks võib olla näiteks liisitava vara või muu vara tagatis.

Faktooring

Faktooring on teenus, mis võimaldab ettevõtetel müüa oma nõuded edasimüüjale ehk faktooringfirmale. Raha Hoiu-Laenuühistu faktooringuteenus võimaldab ettevõtetel saada raha kiiremini kui tavapäraste maksetähtaegade korral ning vältida võimalikke makseriske. Faktooringu taotlemiseks tuleb esitada taotlus ning tagatiseks võib olla näiteks müüdavate nõuete tagatis.

Hüpoteeklaen

Raha Hoiu-Laenuühistu pakub hüpoteeklaenu teenust, mis võimaldab osta või renoveerida kinnisvara. Hüpoteeklaenuga saab rahastada ka suuremaid projekte, nagu näiteks uue maja ehitamine. Hüpoteeklaenu taotlemiseks tuleb esitada taotlus ning tagatiseks on kinnisvara.

Sisseastumismaksud

Raha Hoiu-Laenuühistu liikmeks astumiseks tuleb tasuda sisseastumismaks. Sisseastumismaksu suurus sõltub liikmeks astuja liikmelisusest ja võib olla erinev. Sisseastumismaksu tasumine võimaldab liikmel osaleda ühistu otsustusprotsessides ning kasutada ühistu teenuseid.