RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Pank kuhu kohtutäitur ligi ei saa

sisukaart

Kui oled võlgnik, siis kohtutäituril on õigus kasutada erinevaid meetmeid, et võlg sisse nõuda. Üheks selliseks meetmeks on võlgniku pangakonto arestimine. Kuid on olemas pangad, kuhu kohtutäitur ligi ei saa. Järgnevalt vaatame lähemalt, millised pangad on selleks sobivad.

Wise kohtutäitur

Wise (endise nimega TransferWise) on rahvusvaheline rahaülekande teenus, mis on saanud populaarseks tänu oma madalatele teenustasudele ja kiiretele ülekannetele.

Ülekande kiirus
~ 1 min
Ülekande summa kuni
€1 000 000
Kaart
Debit, Credit

Wise kontol on võimalik hoida raha erinevates valuutades ning see on ka võimalik kaardi või QR-koodi abil maksete tegemiseks.

Loe Wise teenuse kohta edasi meie lehelt või liigu edasi Wise kodulehele.

Revolut kohtutäitur

Revolut on digitaalne pank, mis on saanud populaarseks just tänu oma kasutusmugavusele ja madalatele teenustasudele. Kuid kas Revoluti konto on ka turvaline võlgnikule, kellel on oht kohtutäituri ees?

Revoluti kontol on võimalik hoida raha mitmes erinevas valuutas ning sellel on ka võimalik määrata piirangud, kui palju raha saab korraga välja võtta või maksta. Kuid tuleb meeles pidada, et kui Revoluti konto on registreeritud Eestis, siis on see ikkagi Eesti seaduste all.

Seega, kuigi Revoluti konto on turvaline ja kohtutäitur ligi ei saa, ei ole see siiski absoluutne kaitse võlgade eest.

Paysera kohtutäitur

Paysera on samuti digitaalne pank, mis pakub teenuseid nii era- kui ka äriklientidele. Paysera konto avamine on lihtne ning teenustasud on madalad.

Paysera kontol on võimalik hoida raha erinevates valuutades ning see on ka võimalik kaardi või QR-koodi abil maksete tegemiseks. Kuid kas Paysera konto on ka turvaline võlgnikule, kellel on oht kohtutäituri ees?

Paysera konto on turvaline ja kohtutäitur ligi ei saa, kuid tuleb meeles pidada, et kui Paysera konto on registreeritud Eestis, siis on see ikkagi Eesti seaduste all.

Kohtutäitur ja Võlgnik

Kui oled võlgnik, võib kohtutäitur arestida sinu vara, et tasuda võlga. Siiski on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Siin on mõned olulised faktid, mida peaksid teadma kohtutäituri ja võlgniku suhte kohta.

Võlgniku Vara Arestimine

Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku vara, kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit ega töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri. Samuti ei saa kohtutäitur arestida vara, mis ei ole sinu omandis, näiteks renditud vara.

Kui kohtutäitur on sinu vara arestinud, siis võid taotleda vara aresti alt vabastamist, kui suudad tõestada, et vara on hädavajalik sinu igapäevaeluks. Näiteks kui sul ei ole muud eluaset, võid taotleda kodu aresti alt vabastamist.

Elatis ja Sissetulekud

Kui oled kohustatud maksma elatist, siis võib kohtutäitur arestida sinu sissetuleku, et tasuda elatist. Siiski on olemas mõned sissetulekud, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks ei saa kohtutäitur arestida sinu sotsiaaltoetusi ega töötutoetust.

Kui oled võlgnik ja sul on sissetulek, siis võib kohtutäitur arestida sinu sissetuleku, et tasuda võlga. Siiski on olemas mõned sissetulekud, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks ei saa kohtutäitur arestida sinu sotsiaaltoetusi ega töötutoetust, kui need on alla toimetulekupiiri.

Võlausaldaja ja Pangakonto

Kui olete võlausaldaja ja teil on võlgnevus, mida võlgnik ei ole tasunud, võite taotleda kohtutäiturilt pangakonto arestimist. Pangakonto arestimine on üks viis võla sissenõudmiseks, kui võlgnik ei ole võlga tasunud. Pangakonto arestimine tähendab, et võlausaldaja saab võlgniku pangakonto blokeerida ja nõuda sealt raha.

Sissenõue

Kui olete võlausaldaja ja teil on võlgnevus, mille võlgnik ei ole tasunud, võite taotleda kohtutäiturilt pangakonto arestimist. Kui võlgnik ei ole võlga tasunud, võib kohtunik määrata kohtutäituri, kes aitab võlausaldajal võlga sisse nõuda. Kui teil on võlgnikuga seotud pangakonto andmed, võite taotleda kohtutäiturilt pangakonto arestimist.

Makse

Kui sissenõuet ei ole võimalik koheselt tasuda ja on oht, et arestitakse pangakonto, tuleb täiturile esitada avaldus. Avaldus tuleb esitada täituri poolt antud vabatahtliku võlgnevuse tasumise tähtaja jooksul ning tõendada Täitemenetluse seaduse § 131 loetletud sissetulekuid, mida ei ole lubatud arestida.

Täitemenetlus ja Menetluskulud

Täitekulud ja Täitedokument

Täitemenetlus on kohtulik menetlus, mille käigus kohtutäitur täidab kohtuotsust või täitedokumenti. Täitemenetluse käigus võib kohtutäitur teha kulutusi, mida nimetatakse täitekuludeks. Täitekulud hõlmavad kohtutäituri tasu, täitedokumendi kättetoimetamise kulusid, kinnisasja müügi või sundenampakkumise korraldamise kulusid, ekspertide ja tõlkide kulutusi ning muud täitemenetluse käigus tekkinud kulutusi.

Täitedokument on dokument, mille alusel kohtutäitur saab täitemenetluse alustada. Täitedokumendi võib välja anda kohtutäitur, notar või muu pädev isik. Täitedokumendi peab olema täitmiseks sobiv ja selle peab kohtutäiturile esitama võlausaldaja. Täitedokumendi esitamine on täitemenetluse alus.

Täitemenetluse käigus tekkinud kulud kannab põhimõtteliselt võlgnik. Kui täitemenetlus lõpetatakse või kui võlgnik tasub võla koos täitekuludega, siis võib kohtutäitur tagastada võlgnikule tema vara, mille ta on arestinud. Kui võlgnik ei tasu võlga koos täitekuludega, siis võib kohtutäitur müüa tema vara, et tasuda võlga ja täitekulusid.

Eesti Kohtusüsteem

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline. Esimese astme kohtud on maakohtud ja halduskohtud, teise astme kohtud on ringkonnakohtud ning kõrgeima astme kohtuks on Riigikohus. Kohtusüsteem tagab õigusriigi põhimõtete järgimise ning tagab kõigile võrdse kohtlemise seaduste ees.

Kohtuotsus ja Tsiviilasja

Kohtuotsus on kohtu poolt tehtud otsus, mis lahendab kohtuasja. Kohtuotsus võib olla tsiviilasjas rahuldav, osaliselt rahuldav või rahuldamata. Tsiviilasjas on vaidlus eraõiguslikus suhtes, näiteks lepingu täitmine, kahju hüvitamine, vara jagamine jne.

Kohtuotsus on alati põhjendatud ning selles on välja toodud kohtu seisukohad ja argumentatsioon. Kohtuotsus on õiguslikult siduv ning peab olema täidetav.

Riigikohus ja Järelevalve

Riigikohus on kõrgeim kohtuaste, mis tegeleb apellatsioonkaebuste läbivaatamisega. Riigikohus tegeleb ka järelevalvega, et tagada kohtute otsuste õiguslikkus ja seaduslikkus. Riigikohus võib tühistada madalama astme kohtuotsuse ning saata kohtuasja uuesti läbivaatamiseks.

Järelevalve all on ka kohtunike tegevus, et tagada nende erapooletus ja seaduslikkus. Kohtunike tegevus on reguleeritud kohtute seadusega ning kohtunikud peavad järgima etteantud eetikanorme ja käitumiskoodeksit.

Kohtusüsteem tagab õigusriigi põhimõtete järgimise ning tagab kõigile võrdse kohtlemise seaduste ees.

Töötasu ja Töötutoetus

Kui oled võlgnik, kes teenib töötasu või töötutoetust, on sul õigus kaitsele. Kohtutäitur ei saa arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötutoetust. Kui sinu sissetulek ületab toimetulekupiiri, võib kohtutäitur arestida sinu sissetulekust ülejääva osa.

Töövõimetoetus

Kui sa ei saa töötada tervislikel põhjustel, on sul õigus taotleda töövõimetoetust. Töövõimetoetus on mõeldud inimestele, kellel on püsiv töövõime kaotus ja kes ei suuda seetõttu täita tööülesandeid täies mahus. Kui sa saad töövõimetoetust, ei saa kohtutäitur seda arestida.

Elatusmiinimum

Elatusmiinimum on miinimumsumma, mida peab võlgnikule jääma pärast kohtutäituri nõuete täitmist. Elatusmiinimumi suurus sõltub võlgniku sissetulekust ja perekonna suurusest. Kui võlgniku sissetulek on väga väike, võib elatusmiinimum olla null.

Pension ja Sotsiaaltoetus

Puudega Inimese Sotsiaaltoetus

Puudega inimese sotsiaaltoetus on mõeldud puudega inimeste toimetuleku toetamiseks. Selle toetuse saamiseks peab olema kehtiv puuet tõendav dokument ning vastama kindlatele tingimustele. Puudega inimese sotsiaaltoetuse suurus sõltub puude raskusastmest ja muudest teguritest.

Kui olete puudega inimene ja teil on kehtiv puuet tõendav dokument, siis võite taotleda puudega inimese sotsiaaltoetust. Selleks peate pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitama taotluse koos vajalike dokumentidega.

Riiklik Pension

Riiklik pension on Eestis kõigile vanaduspensioniealistele inimestele makstav pension. Riikliku pensioni suurus sõltub mitmest tegurist, nagu näiteks pensioniiga, tööstaaž ja sissetulekud.

Kui olete jõudnud pensioniikka ja soovite taotleda riiklikku pensioni, siis peate pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitama taotluse koos vajalike dokumentidega. Riiklik pension makstakse välja igakuiselt ning selle suurus sõltub eelnevalt mainitud teguritest.

Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku vara, et tasuda võlga. Kuid puudega inimese sotsiaaltoetus ja riiklik pension on mõlemad kaitstud varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Seega, kui olete puudega inimene või saate riiklikku pensioni, siis võite olla kindel, et need sissetulekud on kaitstud võlausaldajate eest.

Pankrotimenetlus ja Kohtutäituri Otsus

Kui oled võlgnik, kes on pankrotis, on sul võimalik kaitsta oma vara. Pankrotimenetluse käigus võib kohtunik määrata halduri, kes haldab sinu vara ja tegeleb võlgade tasumisega. Kui oled pankrotis, ei saa kohtutäitur enam sinu vara arestida.

Kohtutäituri otsus on tähtis osa pankrotimenetlusest. Kohtutäitur võib määrata täitemenetluse, kui võlgnik ei ole võlga tasunud. Täitemenetluse käigus võib kohtutäitur arestida võlgniku vara, sealhulgas pangakontod.

Kui oled pankrotis, ei saa kohtutäitur enam sinu vara arestida. Kui kohtutäitur on juba sinu vara arestinud enne pankrotimenetluse algust, siis võib pankrotihaldur esitada täitemenetluse peatamise taotluse.

Pankrotihaldur ja Täitmiseks Esitamine

Pankrotihaldur on kohtu poolt määratud isik, kes haldab pankrotis oleva võlgniku vara ja tegeleb võlgade tasumisega. Pankrotihaldur esitab täitmiseks taotluse, kui võlgnik ei ole võlga tasunud.

Täitmiseks esitamise korral võib kohtutäitur arestida võlgniku vara. Kui võlgnik on pankrotis, siis ei saa kohtutäitur enam tema vara arestida. Kui kohtutäitur on juba vara arestinud enne pankrotimenetluse algust, siis võib pankrotihaldur esitada täitemenetluse peatamise taotluse.

Võlad ja Täituritasu

Võlausaldajatel

Kui sul on võlgnevus, võib kohtutäitur võtta kasutusele sundtäitmise, et tagada võla tasumine. Sundtäitmise käigus võib kohtutäitur arestida sinu vara ja müüa selle, et tasuda võlga. Kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks, kui oled pensionär, ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri.

Kui sa ei suuda võlga tasuda, võivad võlausaldajad võtta kohtu kaudu kasutusele sundtäitmise. Sundtäitmise käigus võib kohtutäitur arestida sinu vara ja müüa selle, et tasuda võlga. Kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks, kui oled pensionär, ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri.

Töökorraldus

Kohtutäiturid tegelevad sundtäitmisega. See tähendab, et nad täidavad kohtulahendeid ja muid dokumente, mida võib sundtäitmisele võtta. Kui kohtutäitur võtab kasutusele sundtäitmise, pead sa täitma tema nõudmisi, nagu vara müümine ja võla tasumine.

Kui kohtutäitur võtab kasutusele sundtäitmise, pead sa täitma tema nõudmisi, nagu vara müümine ja võla tasumine. Kui sa ei suuda võla tasuda, võib kohtutäitur võtta kasutusele sundtäitmise, et tagada võla tasumine. Sundtäitmise käigus võib kohtutäitur arestida sinu vara ja müüa selle, et tasuda võlga. Kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks, kui oled pensionär, ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri.

Täituritasu

Kohtutäiturite teenuste eest tuleb maksta tasu. Täituritasu suurus sõltub võla suurusest ja sundtäitmise käigus tehtud töömahust. Täituritasu arvutamisel võetakse arvesse ka võla tasumise tähtaega. Kui võlgnevus on tasutud tähtaegselt, on täituritasu väiksem kui juhul, kui võlgnevus on tasutud hiljem.

Kui kohtutäitur võtab kasutusele sundtäitmise, pead sa täitma tema nõudmisi, nagu vara müümine ja võla tasumine. Kui sa ei suuda võla tasuda, võib kohtutäitur võtta kasutusele sundtäitmise, et tagada võla tasumine. Sundtäitmise käigus võib kohtutäitur arestida sinu vara ja müüa selle, et tasuda võlga. Kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks, kui oled pensionär, ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas vältida pangakonto arestimist kohtutäituri poolt?

Kui olete võlgu ja kardate, et kohtutäitur võib teie pangakonto arestida, on oluline võtta õigeaegselt meetmeid, et vältida võimalikke probleeme. Kui teil on võlgnevusi, võtke ühendust võlausaldajaga ja püüdke leida lahendus, mis võimaldaks teil võla tasuda. Kui olete juba saanud täitedokumendi, siis püüdke kohtutäituriga kokkuleppele jõuda ja leida sobiv lahendus võla tasumiseks.

Millised on võimalused taotleda mittearestitava summa tagastamist?

Kui kohtutäitur on arestinud teie pangakonto, siis on võimalik taotleda mittearestitava summa tagastamist. Mittearestitav summa on osa teie sissetulekust, mida kohtutäitur ei tohi arestida. Kui teie pangakonto on arestitud, siis võtke ühendust kohtutäituri või võlausaldajaga ja esitage taotlus mittearestitava summa tagastamiseks.

Kas kohtutäitur võib arestida minu pangakonto välismaa pangas?

Kui olete välismaal elav Eesti kodanik, siis võib kohtutäitur arestida teie pangakonto välismaa pangas. See sõltub aga sellest, kas vastav riik on sõlminud Eestiga vastastikuse õigusabi lepingu. Kui teie pangakonto on välismaal, siis võtke ühendust kohtutäituri või võlausaldajaga ja selgitage olukorda.

Kuidas esitada maksegraafiku avaldus kohtutäiturile?

Kui teil on võlgnevusi ja soovite maksta võla osade kaupa, siis võite esitada kohtutäiturile maksegraafiku avalduse. Maksegraafiku avalduses tuleb märkida võla suurus, maksete arv ja suurus ning maksete ajakava. Kohtutäitur võib maksegraafiku avalduse heaks kiita või tagasi lükata. Kui kohtutäitur heaks kiidab maksegraafiku avalduse, siis tuleb makseid teha vastavalt kokkuleppele.

Kuidas arvutada töötasu arestimist kohtutäituri poolt?

Kui teie töötasu on arestitud, siis tuleb arvutada, kui palju teile jääb pärast arestimist kätte. Töötasu arestimisel on mitmeid piiranguid, näiteks ei tohi arestimine jätta teid ilma elatusmiinimumi nõuetele vastavast sissetulekust. Kui teie töötasu on arestitud, siis võtke ühendust kohtutäituri või võlausaldajaga ja selgitage olukorda.

Millised on elatusmiinimumi nõuded kohtutäituri poolt arestitud sissetulekutele?

Kui teie sissetulek on arestitud, siis peab kohtutäitur tagama, et teile jääks pärast arestimist kätte vähemalt elatusmiinimumi nõuetele vastav summa. Elatusmiinimumi suurus sõltub mitmest tegurist, näiteks teie perekonnaseisust ja laste arvust. Kui teie sissetulek on arestitud, siis võtke ühendust kohtutäituri või võlausaldajaga ja selgitage olukorda.